โครงการสนับสนุนการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน

Thai Health Promotion Project

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะเชิงพื้นที่ภาคอีสาน เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเชื่อมประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

The Thai Health Promotion Project (THPP) is a funded project.

Our plan...

1.    ความเป็นมาและแนวคิด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคอีสานขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดกลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่าย และภาคีความร่วมมือต่างๆ ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพหลากหลายประเด็น ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน มีองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาวะกระจายตัวอยู่ในแต่ละจังหวัดเป็นจำนวนมาก นับเป็นขบวนการขับเคลื่อนสังคม (Civil Society) ที่เป็นพลังความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกับภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ในระยะที่ผ่านมา สสส. โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะภาคอีสาน ค้นหาแนวทางการทำงานแบบเชื่อมประสานร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้ผลึกกำลังกันขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย โดยอยู่ระหว่างการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสะดวก และการสื่อสารในระดับภูมิภาค ทังในรูปแบบ FB / Line และจดหมายข่าย e-news  นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับตัวแทนภาคีเครือข่ายจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มจังหวัด 2 ครั้ง (อีสานตอนล่างจัด ณ จ.ศรีสะเกษ และอีสานตอนบนจัด ณ จ.ขอนแก่น) โดยมีภาคีเครือขายเข้าร่วมครั้งละ 40-50 คน  และการจัดเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่ในระดับภูมิภาคเมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ณ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ประมาณ 500 คน 

ผลจากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานสุขภาวะข้ามพื้นที่ ข้ามประเด็น และเกิดการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในรูปเครือข่าย การขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสาน จึงดำเนินการได้อย่างคึกคัก กว้างขวาง และมีพลัง ส่งผลให้งานสร้างเสริมสุขภาพของภาคอีสานโดยรวม มีความก้าวหน้าทั้งในเชิงระบบ เชิงพื้นที่ และเชิงประเด็นเป็นอย่างมาก เกิดรูปธรรมความสำเร็จที่สามารถนำไปสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสารกับสังคมได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีทั้งความสำเร็จประเภทบุคคล กลุ่ม องค์กรชุมชน และเครือข่ายกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามแนวทางการทำงานเชื่อมประสานร่วมมือกันขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการเริ่มต้น เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ แกนนำภาคีเครือข่ายและทีมวิชาการในภูมิภาคมีความเห็นร่วมกันว่า จำเป็นต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดระบบการทำงานสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ (Platform) โดยออกแบบการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมร่วมกันจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ร่วมกัน (Cross-Sector Collaboration) และนำประสบการณ์องค์ความรู้จากการดำเนินงานไปขยายผลให้เกิดการทำงานเชื่อมประสานกันขึ้นทุกระดับ ทุกพื้นที่ เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเครือข่ายภาคีความร่วมมือ รวมทั้งเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชุมชน สังคมโดยรวมด้วย 
 สสส. โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) จึงได้ร่วมมือกับแกนนำภาคีเครือภาคอีสาน และศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนสุขภาวะเชิงพื้นที่ภาคอีสาน ขึ้น เพื่อเป็นกลไกล (Core Team) สนับสนุนส่งเสริมการทำงานเชื่อมประสานร่วมมือกันขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 

2.    วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายความร่วมมือกันขับเคลื่อนงานสุขภาวะภาคอีสานในระดับเขตสุขภาพ 
  2. เพื่อสนับสนุนและติดตามให้เกิดการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายสุขภาวะในระดับจังหวัด โดยการพัฒนางาน พัฒนาคน และแสวงหาโอกาสในการทำงานร่วมกัน
  3. เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุน การเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายและการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.    กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินงาน

  1. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด  กลุ่มเป้าหมายรอง คือ ภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. พื้นที่การดำเนินงาน เขตสุขภาพเพื่อประชาชน และจังหวัดเป้าหมาย ได้แก่
เขต เขตสุขภาพ 4 เขต 20 จังหวัด จังหวัดเป้าหมาย 7 จังหวัด
7  ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  มหาสารคาม
8 หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย นครพนม เลย และสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม
9 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ สุรินทร์
10 ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ

ติดตามแฟนเพจโครงการได้ที่ EsanHealth