Languages

วันสิ่งแวดล้อมโลก

Environment Day
Image credit: CSNM
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60 ศปส. เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลกในหัวข้อ “คืนน้ำใสให้น้ำพอง” ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับอำเภอน้ำพอง ประชาคมรักษ์ลุ่มน้ำพอง และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย อาทิ กิจกรรมปล่อยปลา ร่องเรือชมทิวทัศน์ลำน้ำพอง ขบวนเดินรณรงค์โดยนักเรียน นักศึกษา การจัดนิทรรศการ ปลูกต้นไม้ พิธีสืบชะตาสายน้ำ และเวทีเสวนา หัวข้อ "คืนน้ำใสให้น้ำพอง"
ในเวทีเสวนา รศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทาง “การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศของลำน้ำพอง ที่มีทั้งชุมชน อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้อย่างสมดุลยั่งยืน
ซึ่งในตอนท้าย รศ.ดร.บัวพันธ์ ยังให้ข้อสรุปว่า การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างมีธรรมาภิบาล.....

ลิงค์ภาพถ่าย