Languages

โครงการ CSPP จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการให้กับผู้บริหารองค์กรและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา จำนวน 22 คน

TOT
Image credit: CSNM

วันที่ 22-25 สิงหาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการให้กับผู้บริหารองค์กรและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา จำนวน 22 คน จาก 19 องค์กร ในหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร การบริหารการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และหลักสูตรการระดมทรัพยากรและความยั่งยืนของทรัพยากร”  ณ โรงแรมพาราไดซ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสร้างและรวบรวมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 หลักสูตร และเพื่อบริการหลักสูตรฝึกอบรมให้กับภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่หรือหน่วยงานที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสมรรถนะการทำงานขององค์กรได้อย่างมืออาชีพ  
คุณค่าในการอบรมครั้งนี้ เน้นหลักการมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เคารพในความแตกต่าง โดยเทคนิควิทยายุทธที่ใช้ในการอบรม คือ กระบวนการสุนทรียสาทก ซึ่งเป็นการค้นหาพลังสร้างสรรค์เชิงบวกของบุคคล โดยผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันออกแบบ นำเสนอประเด็น/เนื้อหาและกระบวนการของการนำเสนอ ทั้งยังร่วมกันสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพการนำเสนออย่างไร้ขีดจำกัด ส่งผลให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทั้งความสนุกสนาน สาระวิชาการ เครือข่ายคนทำงาน และปฏิสัมพันธ์ของผู้คน   

รายงานโดย: คุณศิรินาฎ มาตรา 

ภาพกิจกรรม