Languages

งานอบรม การระดมทรัพยากรและความยั่งยืนของทรัพยากร

Resources Mobilization
Image credit: CSNM

ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรประชาสังคม หลักสูตร การระดมทรัพยากรและความยั่งยืนของทรัพยากร ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท อ.เมือง จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 25 คน จาก 13 องค์กรแกนหลักซึ่งเป็นหุ้นส่วนการทำงานร่วมกับ ศปส. การอบรมนี้มีเป้าหมาย เพื่อเสริมศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมด้านการระดมทรัพยากร การสร้างเครือข่ายทางสังคม การเข้าถึงแหล่งทุนและนวัตกรรมการพัฒนา และเพื่อเป็นการนำร่องหลักสูตรการฝึกอบรมต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 
ประเด็นหลักในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การประเมินศักยภาพในการระดมทรัพยากรขององค์กร การเงินและงบประมาณที่ต้องการ การบริหารความยั่งยืน การสร้างเครือข่ายทรัพยากร ทางเลือกอื่นๆในการระดมทรัพยากร การสื่อสารการตลาด ความโปร่งใสและการตรวจสอบ และการวางแผนการตลาดองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยกระบวนการอบรมในครั้งนี้ได้ยึดหลักการที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การข้ามประเด็นงานของแต่ละองค์กร แลนวัตกรรมการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม จะเห็นได้จากกิจกรรมกลุ่มย่อย การทบทวนตนเองและองค์กร การวิเคราะห์สถานการณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการออกแบบแผนการตลาดเชิงกลกยุทธ ในการนี้ ทีมวิทยากรและผู้จัดได้มีการสรุปและเก็บตกประเด็นที่ตกหล่น พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ประจำวัน เพื่อเป็นการรับประกันว่าความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการตอบสนองอย่างครบถ้วนกระบวนความ 

เนื้อหาข่าว: ศิรินาฎ มาตรา

ัลบั้มภาพ