Languages

โครงการ CSPP จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม

Financial Management
Image credit: CSNM

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบริหารการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคม ณ โรงแรมอินภาวา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสขององค์กรเครือข่ายจำนวนกว่า 18 องค์กร ทั่วภาคอีสาน 
การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมด้านการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์โครงสร้างงบประมาณ เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับผู้บริหาร การบริหารงบประมาณองค์กร การใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบบัญชี และการรายงานการเงินฉบับมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากชุดประสบการณ์และบทเรียนของการบริหารจัดการการเงินองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
และสุดท้าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ผู้เข้าอบรมฯ ได้บ่มเพาะมาตลอด 3 วันของอบรมนี้ จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือ ความรู้ และทักษะ ที่ช่วยในการสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการเงินขององค์กรภาคประชาสังคมได้อย่างยั่งยืน  

อัลบั้มภาพ

เขียนโดย คุณสิรินาฎ มาตรา