Languages

โครงการ CSPP จัดอบรมในหลักสูตร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม

Transformational Leader
Image credit: CSNM

ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดอบรมในหลักสูตร การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับองค์กรภาคประชาสังคม ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 29 คน จากองค์กรหุ้นส่วนภาคประชาสังคม จำนวน 18 องค์กร 
การอบรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วย คุณสมบัติของผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ และผู้นำการเปลี่ยนแปลง แนวทางการพัฒนาตนเอง การสื่อสารอย่างผู้นำ การบริหารความขัดแย้งทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจูงใจคนและการเจรจาต่อรอง การบริหารและจุดประกายความเปลี่ยนแปลง ภาวะการนำทีม การสร้างทีม การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  รวมไปถึงเป้าหมายและแผนงานการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ในการนี้ ทีมวิทยากร ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเน้นประสบการณ์เชิงบวก และการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ผู้เข้าร่วมอบรมจะถูกออกแบบให้มีการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย การระดมความคิดเห็น แก้ปัญหา บทบาทสมมติ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และนำเสนอกลุ่มย่อย (world café’) ซึ่งทีทวิทยากรจะมีการสรุปรวมพร้อมรับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากวงอบรม นอกจากนั้น ยังมีการใช้เกมส์สำหรับทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนถัดไป รวมทั้งเพื่อผ่อนคลายจากเนื้อหาและกระบวนการที่เข้มข้น สุดท้าย ทีมวิทยากรร่วมกับผู้เข้าร่วมอบรมช่วยสรุปภาพรวมเนื้อหาและประเด็นคำถามที่ตกหล่น เพื่อเป็นการรับประกันว่าเนื้อหาและกระบวนการอบรมในครั้งนี้ได้ตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนได้อย่างจริงจัง   

รายงานโดย ศิรินาฎ มาตรา

Picture Album