Languages

CSPP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม

CSPP Core partner Program
Image credit: CSPP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม ณ มูลนิธิพัฒนาอีสาน จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดที่ข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคม หลักการดำเนินงาน รวมทั้ง ปฏิบัติการด้านการกำหนดเป้าหมายกิจการ เป้าหมายทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การคิดต้นทุนการดำเนินงาน และการสรุปเป้าหมายธุรกิจและแผนการตลาด รวมทั้งทิศทางการพัฒนากิจการของแต่ละโครงการ ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ ออกแยย วางแผน และปรับแผนการธุรกิจและแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้าย การอบรมการบริหารจัดการโครงการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ นับว่าเป็นนวัตกรรมในการพึ่งตนเองขององค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในอนาคต