Languages

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จัดประชุมประจำ 2 เดือน นักศึกษาทุนปริญญาโท พัฒนาสังคม

Fellowship Program
Image credit: CSNM

 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมประจำ 2 เดือน สำหรับนักศึกษาทุนปริญญาโท พัฒนาสังคม จำนวน 10 ท่าน ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และการดำเนินงานของนักศึกษา ฯ รวมทั้งเพื่อสะท้อนบทเรียน และประสบการณ์ ที่ได้จากการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งพบว่า รายวิชาที่เรียนเกือบทั้งหมดเป็นประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี และสุดท้าย นักศึกษาทุนทั้ง 10 ท่าน ได้นำเสนอร่างหัวข้อวิจัยบัณฑิตศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมนำเสนอเค้าโครงวิจัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาในลำดับถัดไป