Languages

CSPP conducted bi-monthly fellowship

Fellowship
Image credit: Sirinath

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมประจำ 2 เดือน สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน ณ ห้องประชุม สำนักงาน ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

การประชุมครั้งนี้เป็นไปเพื่อติดตามผลการศึกษา กิจกรรมทางสังคม โอกาส ความท้าทาย และแนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการบริหารจัดการการเงิน การจัดทำรายงานประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ในการนี้ นักศึกษาทุนได้นำเสนอความก้าวหน้าและการปรับแก้ประเด็นการวิจัยและหัวข้อสารนิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้ออกแบบกิจกรรมและแผนการติดตามประจำภาคการศึกษา  

เขียนโดย: ศิรินาฎ มาตรา