Languages

ศปส. จัดงานสัมมนา CSOs Regional Conference 2018

CSO Regional Conference
Image credit: CSNM

ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ผนึกกำลังความร่วมมือ สู่ความเข้มแข็งภาคประชาสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ณ ห้องมงกุฎพลอย โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 79 คน จาก 46 องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า และไทย วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อแลกเปลี่ยน และถกแถลงประสบการณ์ และรูปธรรมการทำงานของภาคประชาสังคมในประเด็นหลัก คือ มาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรแบบมืออาชีพ ความยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายในการทำงาน รวมทั้งกรอบแนวทางความร่วมมือสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
นอกจากนั้น ตัวแทนจาก 5 ประเทศ ยังได้ร่วมกันออกแถลงการณ์องค์กรภาคประชาสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สรุปใจความว่า “เราเชื่อมั่นในการมีอยู่ ตัวตน ภรากรภาพ และความเป็นหุ้นส่วนขององค์กรภาคประชาสังคม สู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ศักยภาพ และความยั่งยืน เราจะใช้เวทีทางสังคมเป็นพื้นที่ในการสร้างความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน เราจะเชื่อมร้อยพื้นที่ และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลไกของรัฐบาลในประเทศอาเซียน ภาคธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการผลักดันประเด็นปัญหาที่ดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ภาคประชาสังคม ขอเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาล องค์กรนำต่างๆ รวมทั้งชุมชนนานาชาติทั้งหลาย ให้เร่งรัด สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ให้หลักการและเครื่องมือของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) นำไปสู่ปฏิบัติการที่เป็นจริงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในประเด็น หญิง-ชาย   ความไม่เสมอภาค การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ซึ่งเป็นประเด็นหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราขอให้รัฐบาลอาเซียนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หลีกเลี่ยงการทำร้ายและทำลายโครงสร้างทางสังคมรวมทั้งสุขภาวะของสิ่งแวดล้อม เราขอให้รับรองความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ สันติภาพ ความยุติธรรม และการไม่กีดกันทางสังคม ผ่านมาตรการและกรอบการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนไร้พรมแดน และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจในทุกขั้นตอน”  
สุดท้าย แนวคิดการร่วมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ การผนึกกำลังความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังตามบริบทของทั้ง 5 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

รายงานโดย: ศิรินาฎ มาตรา

Photo album by CSNM

Photo album by USAID Asia
Download Paper and Presentations