Languages

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จัดประชุมประจำปีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 18 องค์กร

CSPP_Core_Partner_Meeting
Image credit: CSNM

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมประจำปีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 18 องค์กร ณ โรงแรมอินภาวา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ ร่วมกันสรุปบทเรียนการดำเนินงานซึ่งมีทั้งหมด 8 โปรแกรมย่อย คือ การประชุมเครือข่าย โครงการขนาดเล็ก ทุนการศึกษาปริญญาโท โปรแกรมการฝึกงาน การฝึกอบรม งานวิจัยและนวัตกรรม เวทีสาธารณะ และการสื่อสารองค์กร พร้อมกับนำเสนอเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเพื่อการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอข้อมูลการประเมินผลองค์กร (SAR) และร่วมกันอัพเดทข้อมูลองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดให้มีเวทีเสวนาย่อย เพื่อหารือแนวทางการสร้างความยั่งยืนขององค์กร และการสร้างเครือข่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

สุดท้าย ที่ประชุมได้ร่วมกันสะท้อนประสบการณ์ และความท้าทายของความเป็นหุ้นส่วนการทำงานในยุคเปลี่ยนผ่าน ซึ่งเป็นสิ่งที่ศูนย์ประชาสังคม ฯ ต้องนำมาทบทวนและกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคประชาสังคมในอนาคตต่อไป 

เขียนโดย: คุณศิรินาฎ มาตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาวุโส (CSPP)

อัลบั้มภาพกิจกรรม