Languages

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 8 ท่าน

CSPPInternship2017
Image credit: CSNM

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา จัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 8 ท่าน จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมจำนวน 5 องค์กร ณ ห้องประชุมศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์   

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อชี้แจงโปรแกรมการฝึกงาน และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ ความเป็นมา กระบวนการวิธีการ การสนับสนุน ความคาดหวัง และวางแผนกิจกรรมในระหว่างการฝึกงาน ร่วมกับนักศึกษา องค์กรฝึกงาน (องค์กรพี่เลี้ยง) อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ในการนี้ นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 8 ท่าน มีความประสงค์ฝึกงานวิชา สหกิจศึกษา ร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม 5 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ สำนักงานภาคอีสาน สมาคมไทบ้าน กลุ่มเพื่อนฅนไร้ที่พึ่ง และกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (ประเทศไทย) พื้นที่จังหวัดนครพนม ในการนี้ ศูนย์ประชาสังคม ฯ ทำหน้าที่เตรียมการจัดการตนเองของนักศึกษา แนวคิดทางสังคม และเสริมทักษะ พร้อมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานกับชุมชนและองค์กรประชาสังคม ก่อนที่นักศึกษาจะฝึกงานในพื้นที่เป้าหมายเป็นระยะเวลากว่า 4 เดือน 

เขียนโดย คุณศิรินาฎ มาตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาวุโส (CSPP)

อัลบั้มภาพกิจกรรม