Languages

ประชุมภาคีความร่วมมือการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Image credit: CSNM

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) จัดประชุมการประชุมภาคีความร่วมมือการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ห้องประชุม 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศปส. มีความสนใจและเห็นความสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศขอนแก่น เนื่องจากเล็งเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชนในพื้นที่ ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ ด้านเศรษฐกิจ และด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
ศปส. จึงได้จัดประชุมขึ้น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่ และระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน้ำพอง 

หลังจากนี้ ศปส. จะสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการประเมินผลกระทบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่อำเภอน้ำพอง – อุบลรัตน์ ต่อไป และจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆ