Languages

ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
Image credit: CSNM

ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” รุ่นที่ 2

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์เอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 2” 

 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม   
  จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สังกัดในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ท้องถิ่น และภาคธุรกิจในการทำงานภาคประชาสังคมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม   
  จำนวน 30 คน
 3. เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
  1) สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (48 ชั่วโมง)
  2) ผู้ได้รับสัมฤทธิบัตรจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด
 4. เนื้อหาหลักสูตร
  1)    ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
  2)    พลวัตเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค ประเทศ และท้องถิ่น
  3)    เครื่องมือสำหรับประเมินภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
  4)    การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย และการประสานพลัง
  5)    กระบวนการและกลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับท้องถิ่น
  6)    การรณรงค์เชิงนโยบาย
 5. ค่าลงทะเบียนในการอบรม
  16,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง และอุปกรณ์การเรียน)
  หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวม ค่าเดินทางและที่พัก
 6. สถานที่ฝึกอบรม
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. ปฏิทินการฝึกอบรม
  กิจกรรม ช่วงเวลา
  1. ประกาศรับสมัคร วันที่ 13 มิ.ย. – 30 ก.ย. 61
  2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หน้าเว็บไซต์ csnm.kku.ac.th 5 ต.ค. 61
  3. ลงทะเบียนฝึกอบรมและชำระค่าลงทะเบียน จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
  4. ฝึกอบรม     จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ
     
 8. วิธีการสมัคร
  1) เข้าเว็บไซต์ csnm.kku.ac.th เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์
  2) ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย. 61  
  3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่คุณรัฐพล พิทักษ์เทพสมบัติ
  โทรศัพท์ 043-203-433, 043-202-353 

 

apply