Languages

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง (CSPP)

Civil Society Partnerships Project

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง หรือ CSPP มีเป้าหมายในการยกระดับทักษะการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคม ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (LMS)

 

The Civil Society Partnerships Project (CSPP) is a funded project.

Our plan...

โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง หรือ CSPP มีเป้าหมายในการยกระดับทักษะการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคม ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (LMS) ได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ ยูเสด – USAID ผ่านการดำเนินการของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ หรือ ศปส. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป้าหมายโครงการ

ยกระดับทักษะในการบริหารจัดการ เพื่อเสริมศักยภาพและสร้างความยั่งยืนขององค์กรภาคประชาสังคมในกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคมให้มีความเป็นมืออาชีพในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อนโยบายสาธารณะ
  2. เพื่อขยายเวทีให้องค์กรภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมกับองค์กรหุ้นส่วนและผู้กำหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านยุทธศาสตร์การผลักดันนโยบายและการปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ CSPP หรือดาวน์โหลดแผ่นพับด้านล่าง