Languages

เกี่ยวกับ CSNM

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานและเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้นำที่มีคุณภาพให้กับสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.2556 จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ขึ้นมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพองค์กรประชาสังคมและองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ โดยในระยะแรกของการก่อตั้ง ศปส. ดำเนินงานภายใต้โครงการสะพานโดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) Center for Civil Society and Nonprofit Management (CSNM) เป็น “สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการกิจการเพื่อสังคมในองค์กร ภาคธุรกิจ ” ทั้งในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

ภารกิจ ศปส.

ศปส. มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการให้กับผู้นำ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รวมถึงบุคลากรผู้นำรุ่นใหม่ ในองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณ-ประโยชน์ และโครงการกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาคธุรกิจ เพื่อให้เป็นผู้บริหารแบบ “มืออาชีพ” สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำพาสังคมสู่ความเป็นธรรม สมดุลย์และยั่งยืน

 

บริการของ ศปส.

1. หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท

ศปส. ร่วมกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดหลักสูตร
การเรียนการสอนระดับปริญญาโท สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และโครงการกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility)

2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

ศปส. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพัฒนาชุมชนสังคม สามารถจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับผู้นำ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และโครงการกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาคธุรกิจได้ตามความต้องการขององค์กร เนื้อหาหลักสูตรที่เปิดให้บริการมาแล้วได้แก่ 

3. งานวิจัยและศึกษาสาธารณะ

ศปส. มีทักษะและประสบการณ์สามารถออกแบบการศึกษาวิจัยในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และโครงการกิจการเพื่อสังคมในองค์กรภาคธุรกิจ โดยใช้งานวิจัยเหล่านี้มาพัฒนานวัตกรรม เป็นเครื่องมือการทำงาน และเผยแพร่ในรูปแบบเวทีศึกษาสาธารณะ หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและบุคลากรทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนและอภิปรายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน (ตัวอย่างกิจกรรมที่ผ่านมา)

4. หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส.)

ศปส. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน “ผู้นำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสังคม” (ยปส.) ขึ้น ซึ่งจะเปิดรับผู้สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป