Languages

ศปส. เปิดรับสมัครสมาชิกค่าย "คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

Youth Camp
Image credit: CSNM

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม ( Youth Leader Camp) 

ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561

จัดโดยศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์

 

 1. หลักการเหตุผล

การแก้ไขปัญหาสังคมต้องการพลังจากคนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นพลัง “คนหนุ่มสาว” ที่จะแบกรับและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ข้างหน้าในฐานะ “ผู้นำรุ่นใหม่ภาคประชาสังคม” การเติมพลังความมุ่งมั่นสู่คนรุ่นใหม่ให้มี “จิตสาธารณะ” รับใช้สังคม จึงเป็นภารกิจของคนผู้นำประชาสังคมรุ่นปัจจุบัน (CSOs Leaders) ได้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นในอนาคต (Future Leaders)ให้มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญของสังคม 

การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ในโครงการนี้จะเน้นเนื้อหาการสร้างสำนึกจิตสาธารณะ  ควบคู่ไปกับเรียนรู้ปัญหาของโลกและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีส่วนร่วมในการคิด-เขียน-แลกเปลี่ยน-สรุป  และการสื่อสารที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.) จึงได้มีการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ในภาคประชาสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนาโลก สังคม และชุมชน และมีแนวทางร่วมกันในการในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป

 1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถและ
 1. เรียนรู้อุดมการณ์ จิตอาสาและ มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม
 2. เรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาของโลก สังคม และท้องถิ่นของตนเอง
 3. เรียนรู้การพูด การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
 4. เรียนรู้เพื่อนมิตรและสร้างเครือข่ายทางสังคม หนุนช่วยซึ่งกันและกัน
 1. กลุ่มเป้าหมาย

คนรุ่นใหม่ นักพัฒนารุ่นใหม่ อายุระหว่าง 18-30 ปีจำนวน 40 คน จากองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมทั้งนักกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาของภาคอีสาน

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คนรุ่นใหม่ นักพัฒนารุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี กำลังทำงานภาคประชาสังคม
 • มีความสนใจกิจกรรมอาสาพัฒนา จิตอาสา หรือเป็นสมาชิกชมรม ชุมนุมในรั้วมหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นนักศึกษา)
 • มีวุฒิภาวการณ์เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจทำงานกับคนที่ด้อยโอกาส คนจน คนกลุ่มน้อย คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจกว้างและ ยอมรับความแตกต่าง
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาดำเนินการ
 • อาศัยและทำงานอยู่ในเขตภาคอีสาน
 1. หัวข้อการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ และระยะเวลาในการเรียนรู้

หัวข้องการเรียนรู้

ภาพรวมของเนื้อหา

ระยะเวลา

 1. การรู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น

“รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น เคารพคนอื่น สร้างเพื่อนมิตรในการเรียนรู้ร่วมกัน”

 

วงสนทนาสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา เป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสทำความรู้จักตัวเองและผู้อื่นให้มากขึ้น สามารถมองเห็นสภาพปัญหา และความหลากหลายของสังคม เกิดความเคารพต่อผู้อื่น และสามารถตั้งคำถามที่ลงลึกต่อตนเอง และความหมายของชีวิต เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ

 

 

1 วัน

 

 1. เรียนรู้โลกและสังคม

“วิเคราะห์โลกา (ภิวัตน์) เข้าถึงการพัฒนา และจัดการด้วยสันติวิธี”

 

ทำความเข้าใจสถานการณ์โลก  และโครงสร้างทางสังคม  การเปลี่ยนผ่าน  ผลกระทบทางสังคมและชุมชน มองเห็นรากเหง้าของปัญหาและได้เรียนรู้การจัดการปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม

 

 

1 วัน

 1. เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสาพัฒนาสังคม

“เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสา ภาคชุมชน ประชาสังคมผู้นำพาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง”

 

คนรุ่นใหม่จะได้ ไปสัมผัสกับองค์กรภาคประชาสังคม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำประชาสังคมและพื้นที่ (Area)หรือประเด็น (Issue) ทำงานของเขา เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม คนไร้บ้าน เอชไอวี เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  เป็นต้น และพื้นที่เหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ออกไปรับใช้สังคม

 

1  วัน

 1. การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

“สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและนวัตกรรมนำสู่การเปลี่ยนแปลง”

 

เปิดโอกาสให้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์ที่ตนเองถนัด ทั้งการพูด เล่าเรื่อง รวมทั้งเรื่องละคร เกมส์ การสื่อสารผ่าน Social Media  ฯลฯ และวางแผนการสื่อสาร

 

1 วัน

 1. ถอดความรู้และสู่การเปลี่ยนแปลง

“ถอดบทเรียนการเรียนรู้ บทเรียนชีวิตร่วมกัน และวางแผนการสื่อสารสู่เพื่อนและสังคม”

 

ทบทวนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนความคิดเห็นให้ทีมผู้จัดได้ทบทวนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการออกแบบให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ในอนาคต

 

 1. วัน

 

 1. ระยะเวลา   การรับสมัครจนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรม

กิจกรรม

ระยะเวลา

ประกาศรับสมัคร

          วันที่ 11 มกราคม 2561

วันสุดท้ายของการส่งใบสมัคร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กรรมการพิจารณาใบสมัคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จัดกระบวนการเรียนรู้

วันที่ 25-31 มีนาคม 2561

 

 1. ที่อยู่ในการส่งใบสมัคร ส่งได้ 2 ช่องทาง คือ
 1. ส่งทางไปรษณีย์: ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)

ชั้น 4 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002 วงเล็บมุมซอง (สมัคร Youth Leader Camp) นะคะ

 1. ส่งทางอีเมลล์: sirinath.csnm@gmail.com และ darunee.csnm@gmail.com (ส่งพร้อมกันทั้งสองอีเมลล์นะคะ)

สอบถามรายละเอียด: โทรศัพท์ 043-202-353, 083-283-0027 และ 063-236-1047,

Fax: 043-203-433