Languages

เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองสุรินทร์หารือ ศปส. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมืองสุรินทร์น่าอยู่

Urban Development Planing
Image credit: CSNM

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายพัฒนาชุมชนเมืองสุรินทร์ เชิญผู้อำนวยการ ศปส. และทีมงานหารือแนวทางการพัฒนาเมืองสุรินทร์น่าอยู่ ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยในวงการสนทนาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาข้อมูล และแผนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน