Languages

ประชุมสรุปบทเรียนและปิดหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนสังคม(ยปส.)รุ่นที่ 1

ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
Image credit: CSNM

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ศปส.จัดประชุมปิดหลักสูตรการอบรมผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนสังคม (ยปส.) รุ่นที่ 1 โดยเราได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการปิดหลักสูตร ยปส. รุ่นที่ 1 และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ต่อการพัฒนาสังคม ซึ่งได้รับความสนใจต่อสมาชิกผู้เข้าอบรมต่อการทำงานร่วมกับคณะในอนาคต

หลังจากนั้นเรามีการจัดกระบวนการถอดบทเรียนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร ยปส. รุ่นที่ 1 เพื่อรับฟังและให้ให้สมาชิกผู้เข้าอบรมได้สะท้อนรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรนี้ และโดยส่วนใหญ่เสนอแนะให้จัดหลักสูตรนี้ต่อๆ ไป เพราะเป็นประโยชน์ต่อนักพัฒนาอย่างยิ่ง และควรมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมความต้องการการพัฒนาศักยภาพของนักพัฒนา ภาคประชาสังคมที่มีหลายระดับ 

ในเวทีประชุมยังได้มีบรรยายพิเศษหัวข้อ "เส้นทางสู่มืออาชีพ" โดย คุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตเลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นกำลังใจให้สมาชิกผู้เข้าอบรมทุกท่านกลับไปขับเคลื่อนงานพัฒนาต่อในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และพบกันใหม่ในหลักสูตรต่อไปของ ศปส.

อัลบั้มภาพ