Languages

ความเข้มแข็งและมีศักยภาพของภาคประชาสังคม คือพลังของคนไทเลย

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Image credit: CSNM

“ ฮ่วมกันสร้างเมืองเลยให้เป็นตาอยู่  นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พาไทบ้านสู่การอยู่ดีกินดี
กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” 

คือคำขวัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของภาคประชาสังคม ภาคราชการ และเอกชน คนไทเลย ในงานประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย ที่มีความปรารถนาที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อบริบทของคนไทเลยให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้านทุกมิติ คำขวัญนี้จึงเป็นดั่งเป้าหมาย หรือเส้นชัยที่ชาวไทเลยจะก้าวไปร่วมกันขับเคลื่อนให้ถึงภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากนี้ไป
“งานประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย” เป็นกิจกรรมหนึ่งของหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) รุ่นที่ 1 ที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยครั้งนี้เป็นปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเลย นำโดย นายสุรยุทธ สุระท้าว ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการเชิญตัวแทนจากหน่วยงานภาคราชการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาในระดับพื้นที่ อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬา หอการค้า  อบจ เกษตรจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น และมีรองผู้ว่าราชการนายโสภณ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานในการเปิดงานและร่วมการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอีกด้วย
การประชุมช่วงเช้าของวันแรก เป็นเวทีแห่งการทำความรู้จักกันและกัน บรรยากาศเป็นไปอย่างสบายและเรียบง่าย โดยแต่ละหน่วยงานได้แนะนำตนเองและนำเสนอข้อมูลบทบาทการทำงานขององค์กรตนเองในระดับพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายคณะผู้เข้าอบรมและสมาชิกขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลยจึงได้ประชุมสรุปข้อมูลที่รับฟังจากหน่วยงานต่างๆ แล้วนำไปเทียบเคียงกับยุทธศาสตร์และแผนกิจกรรมที่ภาคประชาชนในจังหวัดได้ยกร่างมา ซึ่งมีทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การพัฒนา ส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ 2) การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวชุมชนตามภูมินิเวศท้องถิ่น 3) การพัฒนาสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้เศรษฐกิจและทุนชุมชน 4) การพัฒนาองค์กรเข้มแข็งสู่การจัดการตนเองทุกมิติ  ยุทธศาสตร์เหล่านี้เกิดจากการสำรวจสภาพปัญหาและข้อมูลที่เป็นความต้องการและเหมาะสมกับบริบทจริงของคนไทเลย 
แล้ว “คนไทเลย” คือใคร?  และในที่ประชุมลงความเห็นว่า คนไทเลย หมายถึงคนที่อยู่ในจังหวัดเลยทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม คนอพยพย้ายถิ่นมา หรือแม้แต่ข้าราชการที่มาประจำที่นี้ทั้งระยะสั้นระยะยาว ก็ถือว่าเป็นคนไทเลยทั้งหมดทั้งสิ้น ซึ่งคนไทเลยทุกคนก็ควรรักและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน นอกจากนี้เพื่อให้เกิดจินตภาพร่วมกันคณะทำงานจึงได้สรางคำขวัญขึ้นมา คือ ฮ่วมกันสร้างเมืองเลยให้เป็นตาอยู่ นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบบูรณาการ พาไทบ้านสู่การอยู่ดีกินดี กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด” คำขวัญนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นวิสัยทัศน์ เป็นเป้าหมายของการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลยให้ก้าวไปอย่างไม่ไร้ทิศทาง
ในวันที่สองตัวแทนผู้เข้าอบรมจากหลักสูตร ยปส. จึงได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ในวันแรกต่อวงประชุมที่ประกอบด้วยงานราชการ ประชาสังคม และเอกชน ซึ่งในทีประชุมก็เห็นพ้องต้องกัน แต่ที่น่าประทับใจสำหรับการประชุมครั้งนี้คือ การได้รับโอกาสจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ให้เข้าพบเพื่อนำเสนอแผนที่เกิดจากการประชุม ซึ่งท่านผู้ว่าเองก็เห็นพ้องต่อแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและหาแนวทางที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ซ้ำซ้อน และกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง เพื่อ “คนไทเลย”
    ช่างเป็นน่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นความสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน คนไทเลย ที่มีหัวใจดวงเดียวกันคือการปรารถนาให้พื้นที่ของตนเองเจริญรุ่งเรืองบนรอยวิถีวัฒนธรรมและไม่ทำลายธรรมชาติอันเป็นรากฐานของชีวิต และเชื่อว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเลยได้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่พวกเขามีความพยายาม และไม่ย่อท้อ และมองหาเพื่อนร่วมทาง หรือเครือข่ายที่มีความมุ่งหวังเดียวกัน รักและเสียสละเพื่อสังคมเหมือนกัน มาทำงานด้วยกัน และที่สำคัญคือการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องจนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาได้ริเริ่ม เพราะพวกเขาคือผู้นำที่จะสร้างการการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
การประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย    การประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย

การประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย     การประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัดเลย  

อัลบั้มภาพ