จากห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Image credit: CSNM

ผ่านไปแล้ว 6 สัปดาห์ กับการเรียนเชิงทฤษฎี สำหรับหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) รุ่นที่ 1 หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการนำเอาวิชาความรู้ ไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งในชั้นเรียนมีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบเพื่อการทดลองศึกษา จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ 
และวันที่ 5 – 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักศึกษา ยปส ของเรา ก็ได้ทดลองนำวิชาที่ร่ำเรียนมาไปฝึกปฏิบัติ โดยทีมขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นการปฏิบัตินอกห้องเรียนด้วยการจัดประชุม โดยใช้ชื่อว่า “การประชุมภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด” ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาสังคมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน  
การประชุมเริ่มต้นวันแรกด้วยการทำความรู้จักกันและกัน ใครเป็นใคร มีบทบาทอย่างไรต่อการดำเนินงานพัฒนาในจังหวัดยโสธร  ในวันที่ 5 มิ.ย. ตัวแทนจากสำนักงานจังหวัดยโสธร ได้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และหลังจากนั้นตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตรจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้นำเสนอบทบาทของหน่วยงานต่อการพัฒนาในระดับจังหวัด ซึ่งมีการซักถามและแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นการทำงานของหน่วยงานต่างๆ
วันที่ 6 มิ.ย. ตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดยโสธร โดยคุณชัยวัฒน์ แสงสิงห์แก้ว นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบถึง สถานะ บทบาท และการดำเนินงานที่ผ่าน แล้วหลังจากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือกันในการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดยโสธรในอนาคต ซึ่งที่ประชุมก็ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเป็นจุดเริ่มต้นว่า จะมีเวทีสร้างความสัมพันธ์และดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม สู่การปฏิบัติภายใต้วิสัยทัศน์ “ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน อยู่ดีมีสุข” และยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกัน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตร ยปส. ของนักศึกษา แต่กลับเป็นก้าวแรกของการสร้างความร่วมมือและก่อเกิดพันธมิตรงานพัฒนาในระดับจังหวัดของพวกเขา ศปส. ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกท่านมีก้าวต่อๆ ไปที่สวยงาม
 

รวมภาพกิจกรรม