Languages

ศปส. เปิดตัวการอบรมหลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง
Image credit: CSNM

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้เปิดตัวหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น หัวข้อ “ผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสภาองค์กรชุมชน

 
การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมกว่า 20 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแกนนำคนสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ คือคณะทำงานขบวนจังหวัดทั่วภาคอีสาน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคอีสาน ที่มุ่งหวังว่าจะมาเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรกลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง 


ศปส. เองก็มีความมุ่งหวังเช่นเดียวกันว่า #หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส) จะเป็นหลักสูตรที่พัฒนานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้นำเอาขบวนการของภาคประชาสังคมเข้าร่วมกับภาคราชการในการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด หรือ การขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น สสส. สช. สปสช. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทำงานอย่างเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสังคมประเทศ


โดยผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และชุดประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในระดับประเทศ การอบรมครั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 9 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. จนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 61 เมื่อสำเร็จการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรการฝึกอบรมจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม วิชาเอกนโยบายสาธารณะของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อีกด้วย

ท่านใดที่สนใจเข้ารับอบรมหลักสูตร รุ่นต่อไป สามารถติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ ศปส. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล csnm@kku.ac.th

อัลบั้มภาพ