Languages

ศปส. ขอเลื่อนการจัดค่าย "คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม"

CSNM News

ตามที่ท่านได้รับข้อมูลจาก Website หรือ Webpage .หรือ ผ่าน Social online ของศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ และเครือข่ายของเรา เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโครงการค่ายผู้นำ “คนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 นี้  ทางศูนย์ประชาสังคม ฯ รู้สึกขอบคุณอย่างมากสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาและมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมการเรียนรู้กับ ศปส.
เนื่องจากภาวะปัจจัยหลายอย่างที่ไม่พร้อมที่จะจัดในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตามที่ได้วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัดค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ ฯ ในครั้งนี้ไปอย่างไม่มีกำหนด จึงขออภัยกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ 
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์