Languages

รับสมัครทีมวิทยากรดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม

Youth camp
Image credit: CSNM

Term of Reference
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อสังคม (Youth Leaders Camp)
ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.)

1.  ความเป็นมา:

ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (ศปส.) ได้ดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพในชื่อว่า“โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาภาคประชาสังคม (Civil Society Partnerships Project – CSPP) ด้วยการสนับสนุนทุนจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา หรือ USAID (ตั้งแต่ตุลาคม 2557 – กันยายน 2561 ) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ  
1) การพัฒนาศักยภาพองค์กรประชาสังคมในประเทศไทยให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการโครงการ/ องค์กรภาคประชาสังคม 
2) ขยายพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านพื้นที่สาธารณะ  

ในการจัดค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้ มีหลักการและเหตุผลดังนี้
การแก้ไขปัญหาสังคม ต้องการพลังจากคนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นพลัง “คนหนุ่มสาว” ที่จะแบกรับและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ข้างหน้า ในฐานะ “ผู้นำรุ่นใหม่ภาคประชาสังคม”  การเติมพลังความมุ่งมั่นสู่คนรุ่นใหม่ให้มี “จิตสาธารณะ” รับใช้สังคม จึงเป็นภารกิจของคนรุ่นผู้นำประชาสังคมรุ่นปัจจุบัน( CSO Leaders) ได้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นในอนาคต (Future Leaders)ให้มีคุณภาพและเป็นพลังสำคัญของสังคม  
การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ในโครงการนี้จะเน้นเนื้อหาการสร้างสำนึกจิตสาธารณะ  ควบคู่ไปกับเรียนรู้ปัญหาของโลกและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และมีส่วนร่วมในการคิด-เขียน-แลกเปลี่ยน-สรุป  และการสื่อสารที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ทางศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ (ศปส.)  จึงได้มีการเชิญชวนคนรุ่นใหม่ในภาคประชาสังคม สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ และจะได้รับการคัดเลือกไม่เกิน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งเรียนรู้ แนวคิดการพัฒนา โลก สังคม และชุมชน และมีแนวทางร่วมกันในการในการทำงานเพื่อสังคมต่อไป ในวันที่ 26-30 มีนาคม  2561 ในจังหวัดขอนแก่น


2.    วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้สามารถ


1)    เรียนรู้อุดมการณ์ จิตอาสาและ มีภาวะผู้นำที่เอื้อต่อการพัฒนาสังคม
2)    เรียนรู้แนวคิดและการพัฒนาของโลก สังคม และท้องถิ่นของตนเอง 
3)    เรียนรู้การพูด การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4)    เรียนรู้เพื่อนมิตรและสร้างเครือข่ายทางสังคม หนุนช่วยซึ่งกันและกัน

3.    กระบวนการ/เนื้อหาที่จำเป็นในการฝึกอบรม:

หัวข้อการเรียนรู้  ภาพรวมของเนื้อหาสาระ จำนวนระยะเวลา
1)    การรู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น  “รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น เคารพคนอื่น สร้างเพื่อนมิตรในการเรียนรู้ร่วมกัน” จัดวงสนทนาสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา เป้าหมาย และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสทำความรู้จักตัวเองและผู้อื่นให้มากขึ้น สามารถมองเห็นสภาพปัญหา และความหลากหลายของสังคม เกิดความเคารพต่อผู้อื่น และสามารถตั้งคำถามที่ลงลึกต่อตนเอง และความหมายของชีวิต เห็นความสำคัญของการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ  ใช้ระยะเวลา  1 วัน 
2)    เรียนรู้โลกและสังคม “วิเคราะห์โลกา (ภิวัตน์) เข้าถึงการพัฒนา และจัดการด้วยสันติวิธี” ทำความเข้าใจ ความเข้าใจสถานการณ์โลก  และโครงสร้างทางสังคม  การเปลี่ยนผ่าน  ผลกระทบทางสังคมและชุมชน มองเห็นรากเหง้าของปัญหาและได้เรียนรู้การจัดการปัญหาความขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม     ใช้ระยะเวลา  1 วัน 
3)    เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสาพัฒนาสังคม “เรียนรู้เพื่อนมิตรจิตอาสา ภาคชุมชน ประชาสังคมผู้นำพาสังคมสู่การเปลี่ยนแปลง” คนรุ่นใหม่จะได้ ลงไปสัมผัสกับองค์กรภาคประชาสังคม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้นำประชาสังคมและพื้นที่ (Area) หรือประเด็น (Issue) ทำงานของเขา เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรม คนไร้บ้าน เอชไอวี เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เป็นต้น และพื้นที่เหล่านี้เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ออกไปรับใช้สังคม ใช้ระยะเวลา  1 วัน       
4)    การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม “สื่อสารด้วยการสร้างสรรค์ด้วยศิลปะและนวัตกรรมนำสู่การเปลี่ยนแปลง”    เปิดโอกาสให้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์ที่ตนเองถนัด ทั้งการพูด เล่าเรื่อง รวมทั้งเรื่องละคร เกม บทบาทสมมุติ การสื่อสารผ่าน Social Media  ฯลฯ และวางแผนการสื่อสาร    1    วัน
5)    ถอดความรู้และสู่การเปลี่ยนแปลง    “ถอดบทเรียนการเรียนรู้ บทเรียนชีวิตรวมหมู่ และวางแผนสื่อสารให้เพื่อนและสังคม” ทบทวนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และสะท้อนความคิดคิดเห็นให้ทีมผู้จัดได้ทบทวนกระบวนเรียนรู้ เพื่อการออกแบบให้สอดคล้องกับคนรุ่นใหม่ในอนาคต    1 วัน


4.    ขอบเขตและรายละเอียดของงาน:


1)    ก่อนการเริ่มดำเนินการจัดการเรียนรู้ “ค่ายผู้นำคนรุ่นใหม่”
       
ก.    ผู้สมัครได้ยอมรับ TOR และส่งข้อเสนอโครงการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กำหนดการ งบประมาณ และประวัติของวิทยากร 
ข.    ทีมวิทยากรได้พบกับทีม ศปส. เพื่อที่จะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคาดหวังและความต้องการการเรียนรู้
ค.    ทีมวิทยากรได้ออกแบบการฝึกอบรม วางเนื้อหา แผนการฝึกอบรมเพื่อที่จะใช้ตลอดการจัดการเรียนรู้
2)    ระหว่างการดำเนินการ
ก.    ทีมวิทยากรดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมด
      
ข.    ทีมวิทยากรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และดำเนินการประเมินความรู้ ทักษะ ทัศนคติ

3)    หลังการจัดการเรียนรู้

ก.    ทีมวิทยากรได้ประชุมสรุปกับทีมฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ CSPP อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนและให้ข้อเสนอแนะอันสืบเนื่องมาจาการฝึกอบรม
ข.    เขียนสรุปรายงานและเสนอต่อทีม ศปส.
ค.    จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีการตรวจตราและอนุมัติโดย ศปส.

5.    ผลที่คาดว่าจะได้รับ:


1)    ศปส.จะได้รับ หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีแผนการเรียนรู้ เนื้อหา กำหนดการ และได้รับการพัฒนาและแลกเปลี่ยนกับทีม ศปส.ก่อนที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2)    วัสดุ อุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ ทั้ง สไลด์ที่วิทยากรนำเสนอ บันทึก และเอกสารประกอบจะถูกส่งมอบให้กับ ศปส.ทันที เมื่อการฝึกอบรมสิ้นสุดลง
3)    รายงานการจัดการเรียนรู้ จะถูกส่งมอบให้กับ ศปส. เมื่อการจัดการเรียนรู้สิ้นสุดลงไปแล้วภายใน 2 สัปดาห์

 

6.    กรอบเวลา:


1)    การจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้คาดว่าจะจัดเป็นหลักสูตร 5 วันในวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 ในเขตเมือง จังหวัดขอนแก่น
2)    สำหรับวันเวลาในการเตรียมการ ศปส.จะปรึกษาและตกลงกับทีมวิทยากร
7.    คุณสมบัติของทีมวิทยากร:
1)    องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรที่เป็นนิติบุคคล บริษัท สามารถยื่นสมัครได้
2)    วิทยากรมีประสบการณ์การในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การพัฒนาผู้นำระดับเยาวชน และผู้นำภาคประชาสังคม
3)    สามารถเขียนรายงานการจัดการเรียนรู้ได้ดี

 

8.    ส่งข้อเสนอ/โครงการ:


ถ้ามีความสนใจ กรุณาส่งใบเสนอโครงการ มาที่ ศูนย์ประชาสังคมและการจัดการองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ภายในวัน 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเอกสาร 4 ส่วนสำคัญ  
1)    จดหมายแสดงความสนใจ 
2)    ร่างโครงการจัดการเรียนรู้และกำหนดการ หรือ ตัวอย่างที่เคยจัดกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว
3)    ประวัติทีมวิทยากร 
4)    เสนอราคา
โดยส่งตรงถึง คุณสุไพลิน ทรัพย์พูนผล, CSPP Operations Manager,อีเมล์  supailin.csnm@gmail.com