Languages

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส.)

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเหมาะสำหรับนักพัฒนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคธุรกิจ (CSR) ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม

Register for this Course

All CSNM training material is available freely online.

If you'd like CSNM to support your organization by providing training for this course then please click on the register link bellow.

Register

หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (ยปส.) เป็นหลักสูตรสร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ ได้รับความรู้ในกระบวนการและกลไกการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและประเทศ ได้รับความรู้และทักษะการเชื่อมประสานภาคีเครือภาคส่วนต่างๆ ในประเด็นความสนใจร่วมกันได้ ได้รับความรู้และทักษะการประเมินสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม (assessment) เพื่อนำไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ และการประเมินผลกระทบยุทธศาสตร์ และมีความสามารถสร้างกระบวนการรณรงค์เชิงนโยบาย (advocate) เพื่อผลักดันสู่นโยบายที่กระทำได้จริงในสังคม

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจรูปแบบการเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับตนเอง     และได้รับการสร้างเสริมภาวะผู้นำ   การบริหารความขัดแย้งและวิธีการจูงใจคนและการเจรจาโน้มน้าว การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมภาวะผู้นำในองค์กร 

ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ   สังคม ของภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น เช่น การค้าเสรี การละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวคิดอื่น ๆ เช่น เสรีนิยมใหม่ แนวคิดท้องถิ่นจัดการตนเอง การกระจายอำนาจ และการเคลื่อนไหวทางด้านต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและสุขภาพ เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจและมีทักษะในการนำเครื่องมือหรือตัวชี้วัดเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม   เช่น   เครื่องมือประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment) การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (Health Impact Assessment) ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลจังหวัด (Provincial Government Index) เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder  analysis)  ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ ประชาชน และประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ด้านพัฒนาร่วมกันทุกฝ่าย  นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและศิลปะในการสื่อสารใหม่ ๆ  เพื่อสานพลังเครือข่ายให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและเครือข่ายต่าง ๆ  เช่น  Social online network  หรือ Mobile application

ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษากระบวนการ/ กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติ และระดับจังหวัด เพื่อให้ภาคประชาขนสามารถเข้าถึงกระบวนการนำเสนอวาระของภาคประชาชนไว้ในยุทธศาสตร์และแผนระดับประเทศ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด นอกจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาเครื่องมือในกำหนดนโยบายและการติดตามนโยบายในระดับต่าง ๆ เช่น บัตรคะแนนศักยภาพชุมชน ธรรมนูญพลเมือง เป็นต้น

ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกวิเคราะห์และระบุวาระทางสังคมที่ตนเองสนใจ เพื่อออกแบบและวางแผนในการรณรงค์ผ่านกระบวนการกลุ่มและการแนะนำของกระบวนกร ผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำไปดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับตามแผนเพื่อให้วาระของภาคประชาสังคมได้รับการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับท้องถิ่น (จังหวัด กลุ่มจังหวัด รัฐบาล ท้องถิ่นต่าง ๆ) และประเมินผล สรุปผลการรณรงค์เป็นรายงานนำเสนอในการสัมมนา