การประชุมการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมในเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน้ำพอง – อุบลรัตน์

Jul 24
2017
Location: ห้องประชุม 1 อาคาร HS05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CSNM Events
 

การประชุมการสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยชุมในเมืองอุตสาหกรรมนิเวศน้ำพอง – อุบลรัตน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ทุกภาคส่วนจะสามารถนำไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างถาวรและยั่งยืน

Contact Information

โสภิตา เสนาดี

sopita.csnm@gmail.com

Upcoming Events